Chính sách bảo mật

20-07-2022

1. GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.1. Chào mừng bạn đến với nền tảng Phuonghai.com được sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải (gọi riêng và gọi chung là, "Phượng Hải", "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). Phượng Hải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website của chúng tôi (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung Các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là "các Dịch Vụ").

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này thiết lập để giúp bạn biết được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp cho bạn các Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng. Chúng Tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.

Bạn cần đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi có thể đưa ra cho các trường hợp áp dụng đặc biệt khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

1.2 "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

1.3 Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo đến bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét và kiểm tra chính sách bảo mật để biết nếu có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đã được thực hiện đối với chính sách bảo mật này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong chính sách bảo mật này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

1.5. Tất cả các điều khoản này được áp dụng cho người dùng truy cập vào nền tảng.

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

2.1 Chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân bên dưới phù hợp với pháp luật địa phương được áp dụng, và sau khi nhận được sự đồng ý của bạn nếu pháp luật có yêu cầu.

2.2 Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi và/hoặc việc bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn khi đăng ký các dịch vụ của chúng tôi và tương tác thông qua các kênh liên hệ của chúng tôi), bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định và bạn sẽ không thể tận hưởng các lợi ích được mang lại từ nhiều dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Dữ liệu cá nhân mà bạn có thể lựa chọn cung cấp cho chúng tôi như sau:

 

(a) Dữ liệu định danh và hồ sơ, có thể bao gồm tên, địa chỉ nơi ở, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và bất kỳ dữ liệu cá nhân trong bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng gửi trên nền tảng của chúng tôi.

(b) Dữ liệu sử dụng, có thể bao gồm các thông tin về thời gian và cách thức bạn sử dụng nền tảng, sản phẩm và dịch vụ hoặc việc xem các nội dung trên nền tảng, cũng như các trang web mà bạn đã ghé trước khi vào nền tảng và các số liệu tương tự khác.

(c) Dữ liệu tiếp thị và truyền Thông, có thể bao gồm kết quả khảo sát, sở thích khi nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các sở thích truyền thông của bạn, sở thích của bạn đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, cũng như là góp ý của bạn, cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của bạn trên nền tảng.

2.3 Chúng tôi thực hiện thu thập và xử lý tự động một số loại thông tin nhất định khi bạn sử dụng các thiết bị của bạn để truy cập vào nền tảng của chúng tôi và tương tác với các dịch vụ của chúng tôi theo các mục đích đã được thể hiện ở đây.

3. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI NHẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

3.1 Trong quá trình bạn sử dụng nền tảng và trong quá trình chúng tôi cung cấp các dịch vụ, chúng tôi có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp như sau:

(a) Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi (bao gồm phiên bản trên điện thoại và trang web);

(b) Khi bạn sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác bất kỳ dịch vụ nào trên nền tảng của chúng tôi và/hoặc trên các nền tảng của những bên liên kết của chúng tôi;

(c) Khi bạn thực hiện một giao dịch liên quan đến những sản phẩm có sẵn trên nền tảng;

(d) Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền Tảng;

(e) Khi bạn tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát;

(p) Khi bạn trực tiếp tương tác với chúng tôi, bao gồm khi bạn tương tác với các nhân viên dịch vụ khách hàng được thuê ngoài của chúng tôi.

3.2 Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn đối tác và bất kỳ người nào khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi mà những đơn vị này thu thập thông tin cá nhân của bạn và/hoặc thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng hoặc với những người mà chúng tôi cộng tác, bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn dữ liệu của chính phủ), các bên liên kết của chúng tôi hoặc dữ liệu đó có thể được thu thập tự động khi bạn sử dụng nền tảng hoặc các dịch vụ, như được trình bày trong phần này. Vui lòng xem thêm các Mục 3.7 đến 3.11 về thu thập dữ liệu máy tính.

3.3 Trong quá trình bạn sử dụng nền tảng bạn đồng ý rằng bạn đã đồng ý (dù là với chúng tôi, bên thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi) về việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

3.4 Bạn đồng ý chỉ gửi dữ liệu cá nhân chính xác và không gây nhầm lẫn và đồng ý cập nhật các thông tin này và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và thực hiện việc kiểm tra cần thiết để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như là một phần của quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật.

3.5 Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập một số danh mục dữ liệu cá nhân nhất định nếu bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi hoặc theo cách khác được quy định tại chính sách bảo mật này.

3.6 Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi, và cho việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý bằng hình thức khác dữ liệu cá nhân đó theo chính sách bảo mật này.

3.7 Chúng tôi hoặc các bên cung ứng dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacons và các công nghệ tương tự liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập nền tảng của bạn.

3.8 Khi bạn truy cập nền tảng thông qua máy tính, thiết bị di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối Internet, các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của bạn gửi đi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu sử dụng được nêu trong Mục 2.2 ở trên. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

3.9 Dữ liệu này được thu thập cho việc phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, cũng như giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưu tiên của bạn một cách nhanh chóng hơn. Dữ liệu cũng được thu thập để làm cho các dịch vụ và nền tảng trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho bạn.

3.10 Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc xem một tin nhắn. Cookie cho phép chúng tôi nhận biết một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Web beacons là những hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào các dịch vụ và nền tảng của chúng tôi. Web beacons cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã xem các trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về mối quan tâm và ưu tiên của bạn.

3.11 Bạn có thể quản lý và xóa các cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số cookie nhất định được yêu cầu phải có để kích hoạt tính năng căn bản (chẳng hạn như thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn), vì vậy xin lưu ý rằng việc thay đổi và xóa cookie có thể ảnh hưởng đến tính năng có sẵn trên nền tảng hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

3.12 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi...Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

4. PHẠM VI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

4.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

(a) Để hỗ trợ việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào nền tảng.;

(b) Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

(c) Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

(d) Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

(e) Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

(f) Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động của người sử dụng dịch vụ và nền tảng của chúng tôi;

(g) Để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà Phượng Hải có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai;

(h) Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào;

(i) Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

4.2 Bạn xác nhận, cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Phượng Hải với lý do chính đáng. Phượng Hải tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để:

(a) tuân thủ quy trình pháp lý;

(b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền với Phượng Hải;

(c) thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc chính sách bảo mật này;

(d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào dù cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế;

(e) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng;

(f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Phượng Hải hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và / hoặc công chúng.

4.3 Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

5. BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

5.1 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nếu bạn thông báo rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và bằng cách thức như đã nêu ở trên hoặc thực hiện các quyền khác của bạn theo pháp luật hiện hành của nước sở tại, chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục cung ứng được các Dịch Vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã giao kết với bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung ứng các Dịch Vụ cho hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp này. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

5.2 Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này.

5.3 Nếu bạn ngưng sử dụng nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc các dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo vhính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

6. ĐỐI TƯỢNG CHƯA THÀNH NIÊN

6.1 Phượng Hải không bán sản phẩm cho đối tượng chưa thành niên (được xác định theo pháp luật áp dụng), cũng như không có ý định cung ứng bất kỳ dịch vụ nào hoặc việc sử dụng nền tảng cho các đối tượng chưa thành niên. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến các đối tượng chưa thành niên. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 13 tuổi, bất kỳ phần nào của nền tảng của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

6.2 Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép các đối tượng chưa thành niên dưới sự giám hộ của bạn gửi dữ liệu cá nhân đến Phượng Hải. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của đối tượng chưa thành niên được tiết lộ cho Phượng Hải, bạn theo đây đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân của đối tượng chưa thành niên và chấp nhận và chấp thuận và đồng ý chịu sự ràng buộc của chính sách bảo mật này và chịu trách nhiệm về hành động của đối tượng chưa thành niên đó.

6.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép các dịch vụ trên nền tảng bởi chính bản thân bạn, các người dùng hành động thay mặt bạn hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định thể hiện đầy đủ nhận thức của mình về việc sử dụng các dịch vụ trên nền tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành vi sử dụng trái phép các dịch vụ trên nền tảng.

7. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

7.1 Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản trên thiết bị của bạn, để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

7.2 Mặc dù bên thứ ba có liên kết với chúng tôi, chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web của các bên thứ ba này, mỗi trang web đó có thể có cách thực hành quyền riêng tư và thu thập dữ liệu độc lập với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ sự minh bạch của nền tảng của chúng tôi và các đường dẫn được đặt trên mỗi nền tảng của chúng tôi và vì thế, chúng tôi rất sẵn lòng tiếp nhận bất kỳ góp ý nào về các trang web liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn, trường hợp một đường dẫn nhất định không hoạt động).

8. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

8.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp về bảo vệ dữ liệu / quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho chuyên viên bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi tại địa chỉ email info@phuonghai.com hoặc qua ĐÂY, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo chính sách bảo mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

8.2 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

9. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

9.1 Nếu bạn có nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã bị sử dụng sai mục đích thu thập hoặc phạm vi sử dụng mà chúng tôi đã thông báo, bạn có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn thông qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ của chúng tôi nêu tại Mục 7.1.

9.2 Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại của bạn và tùy theo tính chất và mức độ của thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn.


Dự án khác

Zalo
Hotline: 0836.72.74.79